STADGAR FÖR LULEÅ TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP

 

§1 MÅL

Luleå Trädgårdssällskap (LTS) är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden och har som mål att:

 • Väcka intresse för och främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Luleå kommun
 • Verka för en allmän utveckling av trädgårdskulturen och därmed också boendemiljön
 • Skapa och vidmakthålla goda relationer med trädgårdsodlare i andra föreningar eller organisationer samt utgöra en länk mellan Luleå kommuns trädgårdsodlare
 • Bevaka och arbeta med frågor som har ett specifikt intresse för trädgårdsodlare.

 

§2 VERKSAMHET

För att uppnå uppsatt mål ska LTS:

 • Informera och sprida kunskap om LTS – föreningens mål, organisation och arbetsformer
 • Arrangera föreläsningar och diskussioner om trädgårdsskötsel
 • Organisera besök i privata trädgårdar eller andra studiebesök
 • Organisera kortare eller längre resor med trädgård som huvudtema

Arrangera trädgårdskurser som handlar om odlingsfrågor eller annat som hör trädgården till

I mån av medelstillgång premiera trädgårdsodlare som gjort sig förtjänta av det.

 

§3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i LTS då medlemsavgiften är betald och styrelsen har godkänt medlemskap. Medlemskapet upphör om medlem begär utträde eller inte betalar medlemsavgift. Vårstämman kan efter förslag från styrelsen utse en person till hedersmedlem, som på ett förtjänstfullt sätt främjat LTS syften. Medlemmarna ska följa LTS stadgar.

 

§4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek beslutas av vårstämman. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i LTS betalas en familjeavgift. Endast en person i varje hushåll får LTS tidning Gröna Bladet samt brev och kallelser. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som betalande medlem.

 

§5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

LTS verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Med mandatperiod avses i stadgarna (för de personer som väljs enligt stadgarna) tiden från det årsmöte då valet skett, till och med det årsmöte som avslutar mandatperioden.

 

§6 ORGANISATION

LTS angelägenheter behandlas på vårstämman och av vald styrelse.

 

§7 MEDLEMSMÖTEN

Varje kalenderår ska minst två ordinarie medlemsmöten hållas, det första på våren, årsmöte (vårstämma) och det andra på hösten (höststämma). Extra årsmöte ska hållas om revisorerna eller minst 1/3 av medlemmarna begär det. Styrelsen kan även kalla till extra årsmöte om styrelsen bedömer att det finns särskilda skäl. Begäran om extra årsmöte ska vara skriftligt och ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om det eller de ärenden som ska tas upp till behandling samt skäl till begäran. Extra årsmöte ska hållas inom 60 dagar från den dag då begäran inkom till styrelsen. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av styrelsen. Styrelsen ska avge utlåtande över ärende som ska behandlas på extra årsmöte.

 

§8 VÅRSTÄMMA

Vårstämma ska årligen hållas före april månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vårstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid dennes frånvaro av vice ordförande eller av annan styrelsemedlem.

Vid ordinarie årsmöte ska följande dagordning följas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av protokollförare vid mötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare som tillsammans med mötesordföranden  justerar protokollet
 4. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående vår- och höststämma gav styrelsen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut redovisas
 8. Revisorernas revisionsberättelse
 9. Fastställande av årsbokslut samt beslut om uppkommen vinst eller förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om styrelsens förslag till rambudget
 12. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår
 13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter som väljs för ett år
 15. Val av valberedning efter styrelsens förslag
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast den 31 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling av årsmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17, kan beslut fattas i ärendet om ¾ av deltagarna på årsmötet är överens om det, annars hänskjuts ärendet till höststämman.

§9 HÖSTSTÄMMA

Höststämman ska hållas på hösten före november månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Höststämman leds av LTS ordförande eller vid dennes frånvaro vice ordförande eller annan styrelsemedlem. Vid höststämman ska följande ärenden förekomma:

 

 1. Fråga om höststämman är utlyst i behörig ordning
 2. Rapport angående styrelsens verksamhet
 3. Styrelsens övriga ärenden
 4. Övriga ärenden som höststämman beslutar att ta upp till behandling
 5. Frågor som väcktes under vårstämman eller andra aktuella frågor som behöver behandlas av medlemmarna

Vid höststämman är inriktningen, föreläsning, skördefest, samt eventuell prisutdelning.

 

§10 STYRELSEN

Förvaltning av LTS angelägenheter behandlas av styrelsen som har sitt säte i Luleå.

 

Mom 1          Styrelsens organisation:

Styrelsen består av ordförande och åtta (8) ledamöter.

Vårstämman väljer årligen LTS ordförande för ett år samt övriga ledamöter för två år. Halva antalet ledamöter väljs vid varje vårstämma med en mandatperiod på två år. Till ledamot i styrelsen kan endast väljas den som är medlem i LTS. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera en eller flera personer, som har förslags- och yttranderätt men inte rätt att delta i beslut. Styrelsen får utse arbetsutskott eller kommittéer för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. Styrelsen utser inom sig personer som var för sig eller tillsammans har rätt att teckna föreningens firma. Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per kalenderår. Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter enat sig om. Vid lika röstetal gäller för mötet ordförandes mening.

 

Mom 2          Styrelsens uppgifter:

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, bland annat

 • Bereda ärenden som ska behandlas av vår- och höststämma
 • Verkställa av vår- och höststämma fattade beslut
 • Ansvara för LTS tillgångar, arkiv och korrespondens
 • Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte
 • Senast 1 månad före planerad vårstämma överlämna styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut till revisorerna
 • Upprätta verksamhetsplan

 

§11 RÄKENSKAPER OCH REVISION

LTS årsbokslut samt styrelsens förvaltning av LTS angelägenheter ska årligen granskas av de revisorer som valts vid vårstämman. LTS räkenskaper ska tillsammans med årsredovisning överlämnas till revisorerna senast 1 månad före vårstämman. Revision ska för varje år vara avslutad och revisorernas berättelse överlämnad till styrelsen senast 14 dagar före vårstämman.

 

§12 VALBEREDNING

Av ordinarie vårstämma utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid vårstämman. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje ordinarie årsmöte. Valberedningen kan vid behov adjungeras till styrelsemöte. Valberedning föreslås av styrelsen till vårstämman.

 

§13 KALLELSE

Kallelse till LTS medlemsmöten (vår-, höststämma eller extra årsmöte) ska innehålla uppgift om planerade ärenden. Kallelsen ska finnas tillgänglig hos medlemmarnas senast åtta (8) dagar före mötet, genom annonsering i ortspressen eller genom personlig kallelse. Handlingarna till vårstämman, som verksamhetsberättelse och årsbokslut samt valberedningens förslag, ska finnas tillgängliga för medlemmarna på vårstämman. Tid och plats meddelas i kallelsen.

 

§14 MOTIONER

Medlem som önskar ett visst ärende behandlas på vårstämman ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 31 januari. Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

 

 

§15 RÖSTRÄTT

Vid medlemsmöten har varje medlem rätt att föra talan och utöva rösträtt. Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så begär och om mötet så beslutar. Som mötets beslut gäller den mening som får högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fördras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av ordförande för mötet under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om det vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt och vara undertecknad och inlämnad till mötesordföranden och anmälas av denne innan mötet förklaras avslutat.

 

§16 PROTOKOLL

Protokoll ska föras vid medlems- och vid styrelsemöten. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattas. Det justeras av ordförande för mötet och av valda justeringsmän. Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar och arkiveras på betryggande sätt.

 

§17 STADGEÄNDRING

För beslut om ändring av stadgarna krävs antingen att det biträds av ¾ av antalet i beslut deltagande medlemmar vid vårstämman eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett ska vara vårstämman.

 

§18 UPPLÖSNING AV SÄLLSKAPET

För att upplösning av LTS ska vara giltig ska detta beslut ha fattats av två på varandra följande medlemsmöten varav minst ett är vårstämman och på det senare medlemsmötet ha biträtts av minst ¾ av de röstande. Vid LTS upplösning ska det sista medlemsmötet besluta om hur LTS tillgångar och arkiv ska disponeras.

 

WHY CHOOSE US?


Lorem ipsum dolor sit amet, potenti at torquent dui augue nunc mattis an vulputate

totam curabitur ante imperdiet vestibulum sem pede ut dolor sem in sem suspendisse nec

duis, nibh sit laoreet eu vitae enim odio id mollis fusce est tempor.

OUR HISTORY


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc mattis, totam ante volputate.


OUR VISION


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nunc mattis, totam ante volputate curabitur.


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent dui augue nuncat amet mattis, totam ante est volputate curabitura imperdiet vestibulum in suspendisse nec odiosa mollis fusce est tempor.

USEFUL INFO


Lorem ipsum dolor sit potenti at torquent  dui augue nunc.

 

 • Mattis totam est vulputate
 • Curabitur imper vestibulum
 • Sem pede ut dolor
 • Suspendisse duis nibh sit
 • Laoreet vitae enim odio id